Opdrachtgevers

Afhankelijk van het graasgebied wordt een vakkundig begrazingsplan opgesteld en voorgelegd aan de opdrachtgever.

In dit advies komen een aantal facetten aan de orde zoals: het aantal schapen, graasdagen per jaar en graasronden per seizoen, extra of minder intensieve begrazing, het te bereiken natuurdoel en het resultaat dat men kan verwachten.

Veelal moet men hierbij denken aan een meerjarenplan omdat de ontwikkeling en herstel van een natuurgebied geruime tijd nodig heeft om een zichtbaar resultaat op te leveren.

Momenteel zijn onze opdrachtgevers Particulieren en Overheden, zoals Gemeenten, Waterschappen,  Projectontwikkelaars van Zonneparken en terreinbeherende organisaties. Door deze opdrachtgevers worden onze kuddes ingezet op de begrazing van stadswallen, openbaar groen, bermen, dijken en industriegebieden, heide- en natuurgebieden.

In opdracht van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten kunt u onze kuddes vinden op heide- en natuurgebieden. In de meeste gebieden worden de kuddes gehoed door een herder met honden.

Daardoor hebben deze gebieden behalve een natuurwaarde ook een publieksvriendelijke en een historische meerwaarde gekregen, want zoals u misschien weet werden van oudsher in deze gebieden schapen voor begrazing ingezet.

Regelmatig krijgen wij dan ook positieve en enthousiaste reacties te horen.